cargo-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo-boat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo-boat

    * kỹ thuật

    tàu chở hàng