cargo post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo post

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vị trí bốc xếp hàng