cargo batten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo batten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo batten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo batten.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo batten

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    toa xe nhỏ hàng hóa