cargo winch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo winch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo winch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo winch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo winch

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tời kéo hàng (bốc xếp)