cargo trip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo trip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo trip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo trip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo trip

    * kinh tế

    chuyến đi chở hàng