cargo policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm hàng