cargo door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo door.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cargo door

    door used to load or unload cargo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).