cargo cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo cage

    * kinh tế

    khung vận chuyển sản phẩm