cargo airport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo airport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo airport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo airport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo airport

    * kinh tế

    sân bay vận tải hàng hóa