cargo boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo boat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo boat

    * kinh tế

    tàu hàng