cargo berth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo berth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo berth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo berth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo berth

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bến hàng

    bến tàu bốc xếp hàng