cargo jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo jet

    * kinh tế

    phản lực cơ vận tải hàng hóa