cargo receiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo receiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo receiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo receiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo receiver

    * kinh tế

    người nhận hàng