braking torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking torque

    * kỹ thuật

    mômen hãm