braking risistanc3 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking risistanc3 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking risistanc3 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking risistanc3.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking risistanc3

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sức cản phanh