braking governor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking governor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking governor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking governor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking governor

    * kỹ thuật

    mômen hãm