braking friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking friction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking friction

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ma sát khi hãm