braking control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking control

    * kỹ thuật

    bộ điều khiển thắng