braking switchgroup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking switchgroup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking switchgroup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking switchgroup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking switchgroup

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    nhóm ghi đổi hướng

    nhóm ghi hãm