braking capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking capacity

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    công suất hãm