braking performance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking performance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking performance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking performance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking performance

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đặc tính phanh