braking stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking stage

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hãm giai đoạn