braking power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking power

    * kỹ thuật

    lực hãm

    giao thông & vận tải:

    công suất hãm