braking moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking moment

    * kỹ thuật

    mômen hãm

    ô tô:

    mômen hãm mômen phanh