braking force coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking force coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking force coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking force coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking force coefficient

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ số lực hãm