braking clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking clamp

    * kỹ thuật

    mã hãm

    má phanh