braking effort or force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking effort or force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking effort or force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking effort or force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking effort or force

    * kỹ thuật

    ô tô:

    lực phanh