braking force transferring girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking force transferring girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking force transferring girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking force transferring girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking force transferring girder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm hãm

    dầm phanh