braking action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking action

    * kỹ thuật

    sự hãm

    toán & tin:

    sư chặn