braking fading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking fading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking fading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking fading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking fading

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bộ điều chỉnh phanh