braking force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking force

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng hãm