braking effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking effect

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tác dụng hãm