braking magnet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking magnet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking magnet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking magnet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking magnet

    * kỹ thuật

    nam châm hãm