braking liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking liquid

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chất lỏng (của) phanh