braking efforts absorbing truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking efforts absorbing truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking efforts absorbing truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking efforts absorbing truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking efforts absorbing truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn hãm

    giàn phanh