braking effort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking effort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking effort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking effort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braking effort

  * kỹ thuật

  lực hãm

  vật lý:

  lực thắng

  xây dựng:

  sức thắng