braking step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking step

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hãm giai đoạn