braking range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking range

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bán kính hãm