braking length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking length

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đoạn đường hãm

    khoảng hãm