braking slippage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking slippage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking slippage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking slippage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking slippage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự trượt khi phanh