braking system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braking system

    * kỹ thuật

    hệ thống hãm

    hệ thống phanh