back end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back end.

Từ điển Anh Việt

 • back end

  (Tech) đầu sau, đoạn cuối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • back end

  * kỹ thuật

  chương trình phụ trợ

  phụ trợ

  toán & tin:

  phát sau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • back end

  Similar:

  rear: the side of an object that is opposite its front

  his room was toward the rear of the hotel

  Synonyms: backside

  Antonyms: front