back-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back-up.

Từ điển Anh Việt

  • back-up

    * danh từ

    sự hỗ trợ

    sự dự trữ