back-up service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back-up service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back-up service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back-up service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back-up service

    * kinh tế

    dịch vụ sau khi bán