back tab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back tab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back tab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back tab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back tab

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tab lùi