back-run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back-run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back-run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back-run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • back-run

  * kỹ thuật

  đổi chiều

  lùi

  ngược chiều

  cơ khí & công trình:

  ngược (quá trình)