back pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back pay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back pay

    * kinh tế

    tiền lương truy lãnh