back fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back fat

    * kinh tế

    mỡ lưng