backlit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backlit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backlit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backlit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • backlit

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ngược sáng