backtab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backtab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backtab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backtab.

Từ điển Anh Việt

  • backtab

    (Tech) lùi cột